International Federation of Business and Professional Women,Taiwan

International Federation of Business & Professional Women,Taiwan

Director and Supervisor

Director

Li-Cing Jhu

Director

Shu-Miao Tsai

Director

Hsiu-Fen Lin

Director

Ya-Lien Tsai

Director

Miao-Ying Chang

Director

Cyong-Yao Jhuang

Director

Chin-Chiao Lin

Director

Hsiu-Ying Huang

Director

Huei-Fang Wu

Director

Cuei-Lian Jheng

Director

Su-Yue Hong

Director

Su-Chuan Yen

Director

Zi-Qi Wang

Director

Hsin-Yu Huang

Supervisor

Ssu-Hung Chen

Supervisor

Li-Fang Li

Supervisor

Fong-Jhao Jhong

upervisor

Yi-Shan Lu

Supervisor

Shou-Jhen Guo