International Federation of Business and Professional Women,Taiwan

International Federation of Business & Professional Women,Taiwan

Ex Office

BPW-Taiwan Board Members

BPW-Taiwan Board Members (2021.1.1-2022.12.31)

President: Shu-Tzu Ho

Vice Presidents: Shu-Miao Tsai, Chiung-Yao Chuang, Paulien Cheng

Executive Director: Shu-Tzu Ho, Shu-Miao Tsai, Chiung-Yao Chuang, Paulien Cheng, Shuang-Hsi Chen, Shirley L. Chang, Su-Mei Ke

Executive Supervisor: Ching-Jung Yeh, Jenny Xing

Board of Directors: Josephine Lee, Chen Hao Weng, Hui-Mei Lin, Yi-Yu Lo, Josephine Lin, Ling-Hua Huang, Chin Chiao Lin, Amy Yen, Chin-Yuen Kuo, Susan Wu, Banasa Chang, Herlin Chien, Su-Juan Yan, Hsin-Yu Lo

Board of Supervisors: Jennifer Yu, Shou-Chen Kuo, Alice Y-W Ding, Shu Yuen Hung, Simone Huang


BPW-Taiwan Board Members

BPW-Taiwan Board Members (2017.1.1-2018.12.31)

President:Carol Pan

Vice Presidents:Shirley L. Chang、Ming-Ming Chao、SHUANG-SI CHEN

Executive Director: Hsiu-lien Lu、Carol Pan、Shirley L. Chang、Ming-Ming Chao、Shuang-Si Chen、Shu-Miao Tsai、Mei-Ling Siao

Executive Supervisor: Ying-Hua Hong、Yu-Wun Ding

Board of Directors : Li-Cing Jhu、Yu-Ping Jhou、Zong-Ling Cai、Fong-Jhao Jhong、Lin-Yue-Siang Ciou、Shu-Zih He、Siao-Yun Syu、Ming-Ciou Cai、Shou-Jhen Guo、Cyong-Yao Jhuang、Yu-Lian Jhang、Cuei-Lian Jheng、Huei-Fang Wu、Su-Yue Hong

Board of Supervisors: Li-Hua Jheng、Huei-Mei Lin、Yu-Jhu Du、Ming-Liang Zeng、You-Jia Lin

Consultant: Mei-Nu Yu、Mei-Jin Lan、Han-Rong Lin、Fang-Ying Lin、Siou-Jyuan Wang Kang


BPW-Taiwan Board Members

BPW-Taiwan Board Members (2019.1.1-2020.12.31)

President:Shuang-Hsi Chen

Vice Presidents:Mei-Ling Siao、YU-JHU DU、Yu-Lien Chang

Executive Director:Shuang-Hsi Chen、Mei-Ling Siao、YU-JHU DU、Yu-Lien Chang、Pan,Hui-Ju、Shirley L. Chang、Shu-Tzu He

Executive Supervisor:Su-Mei Ke、Yu-Wun Ding

Board of Directors:Li-Cing Jhu、Shu-Miao Tsai、Hsiu-Fen Lin、Ya-Lien Tsai、Miao-Ying Chang、Cyong-Yao Jhuang、Chin-Chiao Lin、Hsiu-Ying Huang、

Huei-Fang Wu、Cuei-Lian Jheng、Su-Yue Hong、Su-Chuan Yen、Tzu-Chi Wang、Hsin-Yu Huang

Board of Supervisors: Ssu-Hung Chen、Li-Fang Li、Fong-Jhao Jhong、Yi-Shan Lu、Shou-Jhen Guo


BPW-Taiwan Board Members

BPW-Taiwan Board Members (2017.1.1-2018.12.31)

President:Carol Pan

Vice Presidents:Shirley L. Chang、Ming-Ming Chao、SHUANG-SI CHEN

Executive Director: Hsiu-lien Lu、Carol Pan、Shirley L. Chang、Ming-Ming Chao、Shuang-Si Chen、Shu-Miao Tsai、Mei-Ling Siao

Executive Supervisor: Ying-Hua Hong、Yu-Wun Ding

Board of Directors : Li-Cing Jhu、Yu-Ping Jhou、Zong-Ling Cai、Fong-Jhao Jhong、Lin-Yue-Siang Ciou、Shu-Zih He、Siao-Yun Syu、Ming-Ciou Cai、Shou-Jhen Guo、Cyong-Yao Jhuang、Yu-Lian Jhang、Cuei-Lian Jheng、Huei-Fang Wu、Su-Yue Hong

Board of Supervisors: Li-Hua Jheng、Huei-Mei Lin、Yu-Jhu Du、Ming-Liang Zeng、You-Jia Lin

Consultant: Mei-Nu Yu、Mei-Jin Lan、Han-Rong Lin、Fang-Ying Lin、Siou-Jyuan Wang Kang


BPW-Taiwan Board Members (2015.1.1-2016.12.31)

President: Lu Hsiu-lien Annette

Vice-Presidents:

 1. Mei-Nu Yu – Taipei II Club
 2. Ming-Ming Chao – Taichung Club
 3. Hui-Ju Pan – Kaohsiung II Club

Executive Director: Han-Jung Lin – Taipei Tenyuan Club

Executive Supervisor: Mei-Chin Lan – Taipei Tenyuan Club

Board of Directors:

 1. Shirley L. Chang – Taipei II Club
 2. Sophia Chen – Taipei II Club
 3. Ying-Hua Hung – Taipei Tenyuan Club
 4. Chin-Hwa Yang Teng – Taoyuan Club
 5. Tzung-Ling Tsai – Taoyuan Club
 6. Shu-Miao Tsai – Taoyuan Club
 7. Chiung-Yao Chuang – Taichung Club
 8. Yu-Wen Ting – Kaohsiung II Club
 9. Tsui-Lien Cheng – Kaohsiung II Club
 10. Yu-Chia Lin – Pingtung Club

Board of Supervisors:

 1. Grace Zhong – Taoyuan Club
 2. Yu-Chu Tu – Taichung Club
 3. Mei-Hua Lin – Kaohsiung II Club
 4. Shu-Yueh Hung – Pingtung Club