International Federation of Business and Professional Women,Taiwan

International Federation of Business & Professional Women,Taiwan

Month: February 2021

🎊🎊🎊BPW產業平台升級2.0🎊🎊🎊

🔥🔥🔥就是228🔥🔥🔥 🎉🎉🎉BPW網路商城震撼開募🎉🎉🎉 日期:2021年2月28日 地點:線上 🎊宴請各位姐妹們從這裡入場👉https://arkbeez.com/store/BPW%20Shopping%20Mall 🦋🦋🦋歡迎會姐們一起灌溉「台灣國際職業婦女協會網路商城」🦋🦋🦋 ⭕️BPW商城連結:https://arkbeez.com/store/BPW%20Shopping%20Mall ⭕️好物招募諮詢:https://forms.gle/tEPSvV4Sqi2CwDKB6